Com puc diferenciar l’assetjament laboral d’altres situacions laborals?

Les característiques que defineixen un procés d’assetjament psicològic “mobbing” són les següents:

 • Conductes de caràcter hostil que tenen el propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona, crear un entorn intimidatori o hostil i degradant.
 • Generalment comporten una acció bilateral (assetjador-víctima).
 • Conductes de caràcter reiterat i freqüent. (En l’assetjament sexual no seria necessari).
 • Conductes que són susceptibles de causar un dany a la persona encara que no ho causin.

Per tant podríamo dir que no és assetjament:

 • La pressió exercida sobre una persona per realitzar hores extraordinàries.
 • Les reprimendes o amonestacioens per l’execució incorrecta de les tasques.
 • El repartiment arbitrari de funcions i tasques quan la conducta tingui caràcter general.
 • Els conflictes manifestats de forma verbal, gestual o escrita entre empresa i treballadors en el marc d’una vaga, assemblea, etc.
 • Els conflictes interpersonals entre comandaments i treballadors per pèrdua de confiança.
 • Els conflictes interpersonals de poca rellevància.
 • Atacs puntuals a una persona.
 • Conductes despòtiques i arbitràries d’un comandament cap a tot el món.
 • Ofenses puntuals i successives que reben algunes persones per part d’altres persones sense que hi hagi un pla conjunt d’acció.
 • Situacions d’estrès laboral derivades d’una deficient organització del temps de treball o dels recursos.
 • Desgast professional associat a la no satisfacció de les expectatives.
 • Condicions psicosocials inadequades que afecten totes les persones presents.
 • Violència esporàdica emesa per clients o personal propi de l’empresa.

Per a més ampliació d’aquest tema o qualsevol altre plantejat en altres preguntes no dubteu a fer-nos saber.