Gestió integral del risc psicosocial

  • Identificació de factors de risc psicosocial.
  • Avaluació dels factors de risc psicosocial.
  • Elaboració i proposta de mesures preventives o correctores.
  • Assessorament en la planificació de l’activitat preventiva.
  • Seguiment de la implantació de mesures proposades.
  • Auditoria interna de la gestió del risc psicosocial.