Protocols de prevenció de l’assetjament

OBJECTE

L’objecte d’aquest servei és oferir a les empreses una eina que els permeti prevenir i abordar els factors organitzatius i individuals que incrementen el risc de patir assetjament en qualsevol de les seves modalitats (psicològic, sexual i l’assetjament per raó de sexe).

LA NOSTRA PROPOSTA DEL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ.

Fase 1: Presentació i preparació del treball de camp.

 • Presentació del projecte a la direcció de l’empresa i representants dels treballadors.
 • Presentació de la metodologia de treball a la direcció de l’empresa.
 • Creació d’un grup de treball.

Fase 2. Treball de camp (I): Auditoria inicial.

 • Anàlisi de la situació de l’activitat preventiva de l’empresa.
 • Anàlisi del clima de violència de l’empresa.
 • Anàlisi d’indicadors d’alerta i conductes d’empresa.
 • Informe de resultats de l’auditoria inicial.

Fase 3.  Treball de camp (II):  Elaboració del protocol de gestió de les persones.

 • Definició de la política de l’empresa respecte a la gestió de les persones. (Delimitació de valors, principis directors, compromís de la direcció, etc).
 • Elaboració del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament.
 • Revisió i aprovació de la política i del protocol.
 • Delimitació de les funcions i responsabilitats dels diferents agents (direcció, recursos humans, tècnics de prevenció, metges, delegats de prevenció, comandaments intermedis,  etc.).
 • Elaboració de la documentació relacionada (fulls de registre, actes de reunió, comunicats de denúncia, etc.).
 • Explicitació i comunicació de la política empresarial i del protocol als treballadors de l’empresa i membres d’altres empreses (clients, proveïdors, etc).
 • Signatura del compromís dels treballadors amb la política de l’empresa.
 • Disseny del pla d’informació, sensibilització i formació.

Fase 4. Treball de camp (III): integració de la gestió de la violència laboral en la gestió general de l’empresa.

 • Disseny i implantació de mesures preventives.
 • Disseny i implantació de mesures de protecció.
 • Disseny i implantació de mesures de rehabilitació.

Fase 5. Auditoria interna de seguiment i resultats.

 • Oferim a les empreses i organitzacions la realització d’una auditoria per assegurar que la implantació del protocol ha estat eficaç, es a dir, actua preventivament.
 • Oferim a les empreses i organitzacions la realització d’auditories per assegurar que l’activació del protocol s’ajusta a allò establert.