Teràpia individual i grupal

Resultat de la realització de certes activitats altament estressants i/o per l’exposició continuada a unes condicions de treball inadequades, certes persones poden veure’s afectades a nivell emocional, psicològic i/o conductual. Aquestes afectacions poden repercutir desfavorablement tant a nivell laboral com personal i  o social.

Alhora ens trobem que algunes persones són més vulnerables, en disposar de menys recursos, per fer front als requeriments o exigències pròpies del lloc de treball, la qual cosa repercuteix negativament en el seu desenvolupament professional.

També és freqüent que, com a resultat de l’empitjorament del clima de treball, les relacions grupals es tornin més conflcitivas, negatives i competitives.

Una altra realitat que ens trobem habitualment és l’increment dels nivells de estrès, ansietat, depressió, conflictes, desorientació, etc., associat a la situació de crisi que estem vivint en l’actualitat.

Per aquestes i d’altres raons oferim el servei de teràpia individual i grupal. Les característiques del nostre servei les relacionem a continuació:

 • Enfocament terapèutic: Teràpia cognitiva-conductual.
 • Àmbit d’actuació: Laboral.
 • Dirigida a: Empresaris i treballadors.
 • Objecte de la teràpia:
  • Preventiva: millorem les habilitats personals per afrontar les situacions de l’àmbit laboral amb èxit.
  • Reactiva/reparadora: rescabalar el dany sofert per la persona.
  • Orientadora: assessorem la persona davant de situacions puntuals en les quals per eficàcia.
 • Patologies/situacions laborals objecte de teràpia:
  • Depressions.
  • Trastorns adaptatius.
  • Desgast professional “síndrome de burnout”.
  • Estrès.
  • Problemes relacionats amb una baixa autoestima.
  • Conflictes laborals.
  • Afrontament de situacions d’assetjament laboral (psicològic, sexual…).
  • Afrontament de entrevistes de selecció.
  • Orientació laboral.
  • Millora de la comunicació assertiva.