Normativa estatal

  • Llei 31/1995, de 8 de novembre Llei de prevenció de riscos laborals.
  • Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reial decret pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
  • Reial decret 604/2006, de 19 de maig. Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
  • Reial decret 171/2004, de 30 de gener. Reial decret pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
  • Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.