Què és una psicopatologia laboral?

El terme psicopatologia pot utilitzar-se per denotar conductes o experiències indicadores de malaltia o trastorn mental, fins i tot quan no constitueixin un diagnòstic formal.

En un sentit general, qualsevol conducta que causi malestar, impediment o inhabilitat, arran d’una disrupció o deteriorament de funcions cerebrals cognitives o neurocognitives, podria ser classificat de psicopatologia.

Quan aquestes alteracions psicològiques vénen desencadenades com ocasió o conseqüència del treball, és a dir pel fet de realitzar unes tasques concretes amb uns mitjans determinats (ex. activitats amb un alt nivell de pressió mental), o pel fet d’estar exposat a unes condicions de treball durant un temps determinat (condicions psicosocials inadequades o estar exposat a una agressió física, robatoris, etc), podríem dir que tenen presumpció de laboralitat.

Una pregunta que penso que és necessària fer-se per orientar  bé el tema és si, la simptomatologia que manifesta la persona l’hagués manifestada igual en cas de no estar treballant?. Si la resposta fos afirmativa probablement l’etiologia seria no laboral. en cas contrari entenc que hauria presumpció de laboralitat i seria necessari iniciar una investigació per conèixer les condicions en què la persona que les pateix es troba exposat.

Val a dir que no tota psicopatologia que es manifesti en el medi laboral té el seu etiologia en ell. I que les correlacions, en genral, entre condicions de treball i psicopatologies són indirectes i febles. Si bé és veritat que cada vegada hi ha més estudis que corroboren que certes professions o activitats juguen un rol patogènic en el desenvolupament de la psicopatologia.