Què puc fer per a manejar de forma adequada situacions d’assetjament laboral “mobbing”?

En primer lloc hem d’assegurar que la situació a la qual estem exposats es tracta d’un procés d’assetjament. Per això recomano dedicar un temps a registrar la següent informació:

  • Data de l’incident.
  • Lloc on es produeix la conducta.
  • Tipus de conducta de la qual som objecte.
  • Persones que emeten la conducta (subjectes actius).
  • Persones presents (testimonis potencials).
  • Altres persones que es veuen afectades.
  • Resposta que emetem. Què feu davant d’aquesta situació?
  • Grau d’afectació de la conducta (emocions que experimemtem i intensitat de les mateixes).

En segon lloc, comparar si la situació a la qual estemexposats compleix amb els criteris per ser tipificada com a assetjament laboral (Veure pregunta corresponent).

En tercer lloc, posar en coneixement dels representants dels treballadors (en cas de exisitir) i/o comandaments directes aquesta situació i aconseguir el màxim de suports possibles. Sol·licitar la seva intervenció o mediació.

En quart lloc, cada vegada que es produeixi alguna conducta que atempti contra la dignitat, sigui descortès o hostil, etc.,Dirigir-se a la/les persona/es que l’emeten i demanar el cessament d’aquesta, i informar de les accions que iniciareu si aquestes conductes no cessen.

En cinquè lloc si veieu que la conducta no remet podeu interposar una denúncia interna a l’empresa o externa (Inspecció de treball, etc.).

En sisè lloc buscar ajuda professional que us ajudi a entendre la situació, us assessorin de com afrontar-la de forma adequada o de quines són les vies de defensa. (Psicòlegs especialistes en temes laborals, advocats, etc.).

Veure “Diari d’incidents” INSHT