Quines accions formatives he d’incloure en el pla de formació per prevenir l’assetjament laboral?

Si és el nostre desig disminuir a la mínima expressió, si no podem assegurar que podem eradicar-lo, qualsevol manifestació d’assetjament laboral, i sense oblidar l’obligació empresarial d’identificar i valorar les condicions de treball que incrementen la probabilitat que aquest es manifesti, recomano invertir esforços en desarrolllo accions formatives relacionades amb el desenvolupament d’habilitats interpersonals.

En concret aposto pel desenvolupament d’accions relacionades amb la Intel·ligència Emocional, i particularment amb el desenvolupament de l’assertivitat com a recurs que disminueix la probabilitat que l’assetjament es manifesti, així com que contribueix a que l’assetjament no es perpetuï un cop iniciat.

Algunes de les meves hipóteisis de treball són les següents:

La conducta assertiva és incompatible amb la conducta agressiva. per tant si formem a tots els membres de la nostra organització (directius, comandaments intermedis, treballadors, etc.) en assertivitat disminuirà l’emissió de conductes agressives i per tant d’assetjament laboral.

L’assetjament, com tota conducta que troba una recompensa, incrementa la seva probabilitat d’emissió en futures situacions si no se li fa front (conducta passiva). Per tant si assegurem que els potencials assetjables són més assertius podran afrontar amb major efectivitat les situacions a mesura que es vagin produint amb la qual cosa es disminuirà (almenys teòricament) la probabilitat que la conducta hostil es torni a manifestar).

L’assetjament (en algunes ocasions) es perpetua per la resposta passiva del grup. si els companys/es de treball són més assertius/ves podran actuar donant suport a la presumpta víctima. és a dir és més difícil atacar un grup que a una sola persona.