Quines empreses han d’elaborar un protocol per a gestionar l’assetjament laboral?

En principi, i segons el meu entendre, la normativa no estableix en concret que s’hagi de elaborar un protocol per a la gestió de l’assetjament laboral (psicològic, sexual i / o per raó de sexe o una altra modalitat discriminatòria).

Si és cert que la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, estableixen la necessitat de gestionar de forma integral i integrada, tots aquells riscos que no es puguin eliminar.

És difícil que en el desenvolupament evolutiu d’una organització, puguem assegurar que no existeixi o puguin existir situacions que desencadenin en processos d’assetjament laboral. Per això entenc que l’obligació de l’empresari és la d’identificar la presència de condicions de treball d’índole psicosocial, així com la de variables individuals que incrementin el risc que aquest fenomen es manifesta realment en l’organització.

La normativa no estableix cap eina en concret per a gestionar aquest tipus de risc, però sí que estableix la necessitat que sigui quina sigui l’estratègia utilitzada per a gestionar els riscos psicosocials, aquesta garanteixi unes condicions segures de treball que contribueixin a preservar la salut de les persones que treballen.

Relacionat el tema amb la Llei Orgànica 3 / 2007 de 22 de març, Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes, aquesta estableix que les empreses tenen l’obligació d’adoptar mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i / o per raó de sexe (Art . 48).

En concret el art.48.1. estableix que “les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i / o per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els que hagin estat objecte del mateix”.

Resumint i segons el meu entendre, cal identificar totes aquelles condicions de treball que estiguin o puguin incrementar en el futur, el risc que es duguin a terme conductes relacionades amb l’assetjament laboral. Com? La meva proposta és la d’elaborar i implementar polítiques que gestionin èticament les persones.